Spring til indhold

Pladsanvisning, takster og tilskud

Du kan selv booke plads i dagpleje, daginstitution eller SFO via "NemPlads". På denne side finder du information om NemPlads, pasningsmuligheder, takster og tilskud. Link til sagsbehandlings-frister finder du i højre side.

NemPlads

NemPlads gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/klub.

Gå til NemPlads

Hvad er NemPlads

NemPlads er en løsning, hvor du kan vælge og booke en ledig plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/klub. Du er ikke afhængig af ventelister, og det betyder, at du med det samme ved, hvor og hvornår dit barn kan starte.

Du kan ind- og udmelde dit barn og søge friplads. NemPlads sikrer overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Se vores folder om NemPlads

Hvordan gør jeg

Du kan finde NemPlads på din computer på børniholbæk.dk eller via tablet og smartphone. Du kan hente en app i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Børn i Holbæk”.

Du skal bruge NemID for at booke plads til dit barn.

Sådan booker du en plads:

  • log ind på børniholbæk.dk med NemID
  • find fanen NemPlads under dit barns navn
  • vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  • angiv det dagtilbud, du ønsker, at dit barn skal starte i.

Når du har fundet den plads, der passer bedst til jeres behov, skal du huske at klikke på 'Book plads'.

Du vil modtage en bekræftelse, når din bookning er gennemført.

 

Har du brug for hjælp til at booke plads, kontakt da Holbæk Kommune på 72 36 36 36 eller henvend dig i Borgercentret, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Plads i dagtilbud

Du kan med fordel vælge et dagtilbud, i det område du bor i. Skoler og dagtilbud i det enkelte område samarbejder om at sikre det enkelte barn et sammenhængende læringsforløb.

Vælg den rigtige plads

Det er en god ide at kontakte dit dagtilbudsområde, hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst at vælge for dit barn, eller hvis sundhedsplejersken har anbefalet det.

Hvis du vælger dagpleje

Finder du ikke en ledig plads hos den dagplejer du helst vil have dit barn passet hos, er du velkommen til at kontakte områdets dagplejeleder. Her kan du få information om, hvornår der evt. kan blive plads til dit barn.

Når du booker plads hos en dagplejer, bør du samtidig booke plads til dit barn i børnehave. Du kan benytte børnehaveplads fra barnet er 2 år og 9 måneder.

 

Orlov og pasningsgaranti

Barnet garanteres plads i samme institution, hvis du holder forældreorlov på det indmeldte barn i mindst 8 uger. Denne garanti kan dog ikke gives i dagplejen. Dokumentation skal fremsendes til Pladsanvisningen.

Deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med barsel

Fra og med den 1. januar 2019 har forældre, der afholder fravær efter Barselsloven, mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, dagpleje og privatinstitution.
 

Du kan læse mere om tilbuddet her.
 

Ansøgning om deltidsplads i forbindelse med barsel sker via  børniholbæk.dk

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via børniholbæk.dk med en måneds varsel til den nærmeste 1. eller 15. i en måned.

Madordning

I nogle dagtilbud er der en madordning. Se hvilke børnehuse, der er med i ordningen.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Betaling og tilskud

Udgangspunktet er, at der betales for den plads barnet benytter. Dit barn kan også blive passet i en anden kommune.

Betaling

Udgangspunktet er, at der betales for den plads dit barn er tilbudt.
- Dagplejetakst (inkl. mad og ekskl. bleer)
- Institutionsplads for børn mellem 0 og 2 år og 8 mdr (ekskl. bleer)
- Institutionsplads for børn fra 2 år og 9 mdr. til skolestart

Se takster her

Økonomisk fripladstilskud

Den aktuelle husstandsindtægt ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads. Der skal søges om tilskuddet via www.børniholbæk.dk.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Der betales fuld takst for den dyreste plads*, og søskendetilskud udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Søskendetilskuddet beregnes automatisk.
*Der er tale om driftstilskuddet.

Tilskud til privat børnepasning

Hvis du indgår aftale med en privat selvstændig børnepasser, yder kommunen et økonomisk tilskud til børn i alderen ½ år til og med 5 år. Børnepasseren godkendes af dagplejelederen i det område, hvor børnepasseren bor.

Når du aftaler pasning med en privat børnepasser, skal du sammen med børnepasseren indgå en skriftlig pasningsaftale. Derefter skal du digitalt på www.børniholbæk.dk søge om tilskud til privat pasning. Det gør du ved at trykke på fanen ”økonomi” under dit eget navn og derefter trykker på fanen ”privat pasning” – herefter udfylder du ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at start- og stopdato i ansøgningen er den samme som på den aftale du har med den selvstændig private børnepasser. Har du ikke børnepasserens cpr.nr. skal du indsætte 10 ettaller.

Hvis du er sikker på, at du ønsker en privat børnepasning, så er det IKKE nødvendigt, at dit barn er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

Der er loft over tilskuddets størrelse og samtidig kan tilskuddet ikke overstige 75% af de dokumenterede udgifter til børnepasseren. Se desuden: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/pladsanvisning-og-takster/. Tilskuddet betales bagud til dig, og du er selv ansvarlig for at betale den private børnepasser. Der kan ikke søges om socialpædagogisk friplads eller økonomisk friplads når barnet er i privat børnepasning.

Jf. vejledning til dagtilbudsloven kap. 756: ”Tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Der gøres opmærksom på, at tilskuddet falder til den måned hvor dit barn fylder 3 år.

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

Tilskud til pasning af eget barn

Fra den 1. januar 2019 kan forældre bosiddende i Holbæk Kommune vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Aldersgruppen for tilskuddet er afgrænset til perioden fra barnet er 26 uger gammelt og indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år. 

Tilskuddet gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. For at kunne modtage tilskuddet skal ansøgeren have opholdt sig i landet (inkl. Grønland og Færøerne) i 7 ud af 8 år, og man kan ikke samtidig modtage offentligt overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Desuden skal ansøgeren have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation. 

Tilskuddet til pasning af egne børn følger tilskuddet til privat pasning og udgør 75% af nettodriftsudgiften til en plads i kommunens dagpleje. Tilskuddet er skattepligtigt.

Tilskud ved brug af privatinstitution

Privatinstitutioner fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Der gælder således ikke et loft for forældrebetalingen.
Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager, såfremt dette er vurderet nødvendigt.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

 

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan booke plads til dit barn i SFO fra dag til dag. Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj.

Plads i SFO

Du kan booke plads til dit barn i SFO fra dag til dag. Du skal opskrive dit barn via NemPlads. Udmeldelse skal ske via NemPlads til den 15. og inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Kommende 0.-klasser i SFO

Dit barn kan indmeldes i SFO ved den skole, hvor det er indskrevet. Indmeldelsen kan tidligst ske 1. august. Der betales SFO-takst.

Før- SFO

Enkelte institutioner indskriver kommende 0.-klassebørn før den 1. august. Børn, der er indskrevet til at starte i 0.-klasse på skolen, overflyttes fra børnehave til før-SFO, når ordningen åbnes. Der betales børnehavetakst indtil 30. juni. Pr. 1. juli overflyttes børnene til SFO. Der betales SFO-takst.

Cirkus Kæphøj

Klubben er et tilbud for alle mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på kaephoj.dk

Der betales særskilt takst.

Du kan booke plads i Cirkus Kæphøj, når dit barn er fyldt 9 år.

Du kan se yderligere oplysninger vedrørende pasningstilbud under Dagtilbud.

 

Fællespasning

Holbæk Kommune tilbyder fællespasning i fire udvalgte børnehuse. Du kan vælge hvilket af de fire børnehuse, du ønsker.

Fællespasning foregår i fire udvalgte børnehuse, som er fordelt rundt omkring i kommunen. Børnehusene udpeges en gang om året. Valget af de fire børnehuse er med til at sikre, at der er gode fysiske rammer og pædagogiske muligheder, som tilgodeser alle børnene.

Børnehuse, der er varetager fællespasningen i 2018:

Solsikken 

Mørkøv Børnehus

Sofiehaven 

Børnehuset Solgården

Børnehusene modtager børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag dog til 16.45). Tiderne kan blive begrænset, hvis der ikke er nok tilmeldte børn. Dagene for fællespasning besluttes en gang årligt. Se lukkedage her.

Forventninger

Vi forventer, at forældre og ansatte samarbejder om, at barnet besøger børnehuset, inden fællespasningen finder sted. Det vil ikke kunne forventes, at der er kendte voksne, men du kan være sikker på at de medarbejdere, der deltager i fællespasningen, vil gøre sit bedste for at tage godt imod dit barn og dig.

Hvis du vil benytte dig af tilbuddet om fællespasning, skal du tilmelde dit barn elektronisk via forældreintra 'Børn i Holbæk'. 

Information fra børnehuset til dig

Du vil modtage et orienteringsbrev fra det børnehus, hvor du har valgt, at dit barn skal passes. I brevet står der noget om indretningen af børnehuset, åbningstider, om der er morgenmad, hvornår der spises, om personalet der er på arbejde, og hvilke aktiviteter de forventer at planlægge på de dage, hvor der er fællespasning.

Tilmeldingsfrister

Fristerne er sat på baggrund af de gældende varslingsregler for ferieafholdelse for medarbejderne.

Har du brug for pasning på enkelte lukkedage?

Du kan melde dit barn til fællespasning cirka to måneder før lukkedagen. Tilmeldingen lukkes en måned før lukkedagen. Ved behov for fællespasning i uge 29 og 30 er det muligt at tilmelde dit barn fire måneder før uge 29 og tilmeldingen lukker tre måneder før uge 29. 

Akut behov for pasning

Skulle du være i den situation, at du uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen, er det også muligt. Kontakt da lederen af dit barns børnehus.

Ønsker du mere information om lukkedage og fællespasning, er du velkommen til at spørge i dit barns dagtilbud.

 

Takster og tilskud 2019

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2019.

Takster for de kommunale tilbud – gældende fra 1. januar 2019

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Bemærk at der fra 2019 er sket en ændring af takstgrænserne i daginstitution, så taksten først skifter fra den måned, hvor barnet fylder 3 år.  

Fra 1. januar 2019 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned
Pr. rate
Dagpleje 2.964 kr.
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år 3.450 kr.
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart 2.019 kr.
Frokost    628 kr.

Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge

Fra 1. januar 2019 har forældre på barsel mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens øvrige børn under skolealderen.

Du kan læse mere om tilbuddet her

Dagpleje - deltidsplads under barsel      2.019 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år   2.209 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart   1.293 kr.

 

SFO og Cirkus Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned  

pr. rate

SFO1 (0-3 klasse) 1.748 kr. 
SFO2 (4-7 klasse)    887 kr.
 Cirkus Kæphøj 1.579 kr.

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2019 (pr. måned i 12 mdr.)                           Pr. måned
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.113 kr.
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.   3.826 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn

Fra 1. januar 2019 kan du søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt varer et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning og udgør 6.113 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder. 

Tilskud til private daginstitution i 2019 Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år 9.653 kr.
Heraf driftstilskud 8.913 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    251 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    489 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år 5.183 kr.
Heraf driftstilskud 4.820 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    144 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    219 kr.
   
Tilskud til private daginstitution i 2019 - deltidsplads under barsel* Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år 6.182 kr.
Heraf driftstilskud 5.708 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    160 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    313 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år 3.319 kr.
Heraf driftstilskud 3.087 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      92 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    140 kr.

 * Bemærkning: Fra 1. januar 2019 har forældre på barsel mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. 
Du kan læse mere om tilbuddet her

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned i 2019

 

3.122 kr.

 Fripladser

Pr. 1. januar 2019 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 177.601 kr.

udgør egenbetalingen:

0%

Over 551.700 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 62.139 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.  

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

10.07.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kontakt Pladsanvisningen

Telefon: 72 36 36 36
Telefontid: Mandag-fredag kl. 8.30 - 10.00

Send os en sikker mail her

Sender du os en sikker mail, skal du vælge 'Børn' som emne, og notere i emnefeltet, at den er til Pladsanvisningen. 

Har du brug for hjælp

Se telefontider og kontaktoplysninger ovenfor.

Har du ikke NemID eller har du brug for hjælp til at booke plads til dit barn, så kontakt Borgerservice, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Tlf.: 72 36 36 36.

Åbningstider for Borgerservice:

Mandag - onsdag 10.00 - 13.00

Torsdag  10.00 - 17.30

Fredag    10.00 - 13.00

 

Sagsbehandlingsfrister

Dagtilbud og skoler

Holbæk Kommune er inddelt i fire dagtilbuds- og skoleområder.

Åbn kortet via linket og se hvilke dagtilbud og folkeskoler, der ligger i dit område:
Kort med dagtilbud og folkeskoler 

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst og kan derved se, i hvilket skoledistrikt I bor, og hvilken skoleafdeling der ligger nærmest jeres bopæl.

 

De lilla symboler på kortet er børnehuse/ dagpleje, og de blå er skoleafdelinger.